មាតិកា
ទំនាក់ទំនងមន្ទីរ

អាសយដ្ឋាន: ភូមិដំណាក់ហ្លូង សង្កាត់វត្តរ ក្រុង-ខេត្ត បាត់ដំបង ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ (ប៉ៃលិន)
អ៊ីមែល:     pdabattambang@gmail.com
ទូរស័ព្ទ:     (855) ០៥៣ ៧៣០ ០៧៧ 
ទូរសារ:     (855) ០៥៣ ៩៥២ ៩៥៧
វែបសាយ:     http://battambang.maff.gov.kh

Facebook:    https://www.facebook.com/pdabattambang/

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter